VDO

31.10.2013

New Drum Set prototype for 2014

ทดสอบกลองชุด CMC's New Prototype T-zero Project MARK I/2013 -- Tested by Wong โชว์ครั้งแรกกับเสียงกลองชุด NEW Prototype T-zero ที่ทาง CMC ใช้เวลาการปรับปรุงค้นคว้าหาสูตรใหม่ๆ ในการทำกลองนานกว่า 2 ปีครับ ไม่ใช่การไปเลือ...

29.09.2013

Siam Series Custom - Pure Bubinga / Tested by K Ja

Siam Series Custom - Pure Bubinga / Tested by K Ja

DISPLAY